Semalt hünärmeni: 2017-nji ýyl üçin 5 sany möhüm sanly marketing tendensiýasy

Sanly mahabat berijiler köplenç üýtgewsiz täzeliklere we sanly gurşawdaky üýtgeşmelere duş gelýärler. Üýtgemegiň tizligi köplenç yzygiderli we käwagt rehimsiz bolýar. Işewürlik taryhy, ogullyga we ewolýusiýanyň ýygy-ýygydan üýtgeýän gurşawda ýaşamagyň ýeke-täk ýoludygyny görkezýär.

2016-njy ýylda sanly gurşawlar marketing gurşawyny täzeden düzmek üçin öňe gitdi. Jübi agdyklygynyň artýan tendensiýalary iş stolunyň traffigine zyýanly derejä ýetdi. “Pinterest” we “Snapchat” ýaly saýtlar köpelýär we ulanyjylary yzygiderli özüne çekýär. Häzirki ösüşler sanly sarp edijileriň garaşýan zatlaryny görkezdi.

Dürli kiçi we orta göwrümli kärhanalar bilen işlemek tejribämiz bilen, täze meselelere garaşýan we täze mümkinçilikleri optimizirlemek üçin köp ýyllaryň dowamynda dürli üýtgeşmeleri başdan geçirdik : oseitiriň ýa-da uýgunlaşyň: biziň ýagdaýymyzda bu sözüň dogrydygy subut edildi. Şeýle bolansoň, geljekde nämäniň boljakdygyny öňünden görmek üçin gözýetime üns berýäris.

2017-nji ýylyň üçünji çärýeginiň başynda Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Nik Çaýkowskiý, mahabat berijilere bu täze ösüşlerden optimizasiýa etmek üçin sanly marketingiň özeni bolan tendensiýalaryň sanawyny jemledi.

1. Jübi telefony häzirki sarp edijiligi habar berýär

Pew gözleg merkeziniň ABŞ-nyň raýatlarynyň 77 göteriminiň smartfonynyň bardygyny görkezýän gözleg bilen jübi telefonlarynyň ulanylyşy hasam artdy. Bu ýyl statistika, smartfonlaryň müşderileriň iň halanýan söwda hyzmatdaşydygyny görkezer.

Smartfon indi önüm synlaryny barlap, önümleri maslahat berip biler we brauzeriň kömegi bilen satyn alyp biler. Bu enjamlaryň gündelik durmuşymyza goşulýan tizligi olary medeniýetimiziň bir bölegine öwürýär.

2. Göni wideo akymy yzygiderli özüne çekýär

2015-nji ýylda göni ýaýlym programmasy bolan Meerkat işe girizildi we täzelik boldy. Bir ýyldan soň iň uly sosial media saýtlary Facebook, Twitter, Instagram we YouTube-dan üýtgedi.

Göni ýaýlym markalary we marketologlary müşderiniň tejribesini baýlaşdyrýanlygy sebäpli beýleki platformalara garanyňda bäsdeşlik edýär. Gowy işlenip düzülen göni söhbetdeşlik bir marka aç-açanlygy ösdürmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem ozal hödürlenmedik özara täsirleşmäge mümkinçilik berýär.

3. Uly maglumatlar şahsylaşdyrmaga mümkinçilik berýär

Uly maglumatlar, ýöriteleşdirilen ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnady. “Amazon”, “Spotify” we “Netflix” ulanyjylara ýokary şahsylaşdyrma derejesini bermek maksady bilen uly maglumatlary optimallaşdyrýan uly kompaniýalaryň mysalydyr. Maglumatlaryň köpelmegi bir marka has gowy çaklamaga we ulanyjylaryň sanynyň köpelmegine sebäp bolýar.

4. Marketing awtomatizasiýasy has köp

Satyjylaryň köpüsi marketing awtomatizasiýasyny üstünligiň möhüm elementi hasaplaýarlar. Mazmun marketinginiň taraplaryny tertipleşdirmek üçin häzirki wagtda awtomatlaşdyryş ulanylýar.

5. Çuňňur mahabat mazmun marketingini güýçlendirýär

Mazmun marketingi erbet we gowy mazmun üçin esas döretdi. Bar bolan maglumatlaryň ägirt uly mukdary täzelikçileri diňleýjilerini çekmegiň has gowy usullary we ulanyjylary dürli tejribelere çekmek üçin strategiýalary düzmäge mejbur etdi.

Jemleýji pikirler

Iň uly ýa-da kiçi kärhanalar, durnuklylygy üpjün etmegiň täze strategiýalaryny ösdürmäge we täzelemäge mejbur bolýarlar. Aboveokarda agzalan tendensiýalara ünsi jemlemek we olary birleşdirmek dürli marketing mümkinçiliklerini açmak üçin ajaýyp ädimdir.